รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโดย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558

ครูผู้สร้างหน่อชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่สับสนและวุ่นวาย แล้วหล่อเลี้ยงให้เจริญเติบโต และพัฒนาขึ้นภายในตัวตนของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่า หล่อหลอมความเป็นคนดีมีคุณภาพให้กับสังคม ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง ย่อมสมควรได้รับการเชิดชู ในฐานะที่เป็นครูดี ครูศรีของแผ่นดิน รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีคือประกาศนียบัตรเกียรติยศสูงยิ่งสำหรับครูดี ครูศรีของแผ่นดิน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award1 เป็นรางวัลนานาชาติที่มอบให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน และมีผลงานดีเด่น อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาและการพัฒนาคน จากประเทศไทยและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๑๑ ประเทศ ประเทศละ ๑ คน เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศร่วมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งแรก จะมีขึ้นในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (๒ เมษายน ๒๕๕๘) และในโอกาสวันครูโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๗ ด้วยการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ กระบวนการ แผนดำเนินการ และแต่งตั้งคณะทำงานส่วนกลาง จัดประชุมปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ประเทศเพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือ แต่ละประเทศดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล แล้วเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศรายชื่อ

กรอบแนวคิดหลักของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสำหรับประเทศไทย คือ “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา” โดยสังคมให้การยอมรับและยกย่องร่วมกันว่าเป็นครูผู้เสียสละ ทุ่มเทให้แก่การทำงานเพื่อลูกศิษย์ตลอดชีวิตการทำงานของตน และสามารถส่งผลเป็นแรงบันดาลใจแด่เพื่อนครูโดยรวม

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูดีเด่นที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองในระดับต่างๆ คณะกรรมการมูลนิธิจึงเห็นสมควรให้มีรางวัลสำหรับครูไทย ๔ ระดับ คือ นอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๑ รางวัล ที่รับพระราชทานร่วมกับครูจากอีก ๑๐ ประเทศแล้ว ยังมีรางวัลระดับรองลงมาอีก ๓ รางวัลสำหรับครูไทย รวมเป็น ๔ ระดับรางวัล ดังนี้

๑. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๑ รางวัล ในจำนวน ๑๑ รางวัลของครูในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒. รางวัลคุณากร จำนวน ๒ รางวัล มอบให้ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ ๒ และลำดับที่ ๓

๓. รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน ๑๗ รางวัล มอบให้ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ ๔ ถึงลำดับที่ ๒๐

๔. รางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน ๑๔๔ รางวัล มอบให้ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดและองค์กรระดับชาติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจึงเป็น “รางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู”

สำหรับประเทศไทย การคัดเลือกใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการได้คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล จำนวน ๒๐ คน (ระดับรางวัลครูยิ่งคุณ) ไว้แล้ว เพื่อคัดกรองให้เหลือ ๓ (ระดับรางวัลคุณากร) และคัดเลือกให้เหลือคนเดียวเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยรายชื่อครูผู้ที่ผ่านการพิจารณารับรองคุณสมบัติในระดับ “ครูยิ่งคุณ” จำนวน ๒๐ คน ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ ได้แก่

ภาคเหนือ
 1. ครูเรียม สิงห์ทร รร.บ้านขอบโด้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 2. ครูสุพิทยา เตมียกะลิน รร.บ้านสล่าเจียงตอง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (เกษียณ)
 3. ครูนภา กูลธาตุ รร.บ้านช้างคับ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 4. ครูสุลีกาญ ธิแจ้ รร.วัดช่างเคี่ยน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 5. ครูสะเทื้อน นาคเมือง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 1. ครูวีระยุทธ เพชรประไพ รร.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 2. ครูสกล ธรรมวงศ์ รร.ชัยภูมิภัคดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 3. ครูจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ รร.บ้านโพธิ์ดอนหวาย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 4. ครูอารีย์ จู่จุ้ยเอี่ยม รร.หนองโตง อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 5. ครูสังคม ทองมี ผอ.ศูนย์ศิลป์สิรินธร อ.วังสะพุง จ.เลย
 6. ครูสมหมาย สำราญบำรุง รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

ภาคกลาง
 1. ครูณัชตา ธรรมธนาคม รร.ศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย กทม.
 2. ครูมลิวัลย์ ธรรมแสง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กทม. (เกษียณ)
 3. ครูแสวง เอี่ยมองค์ รร.ธรรมิกวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี (เกษียณ)
 4. ครูทิพย์ภากร เนตรแก้ว รร.ศรีสังวาล (เอกชน) จ.นนทบุรี
 5. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม แหล่งเรียนรู้วนเกษตร อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ภาคใต้
 1. ครูชาตรี สำราญ เคยสอนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ที่ จ.ยะลา (เกษียณ)
 2. รตต.สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ อ.ศรีสาครจ.นราธิวาส
 3. ครูอรพินท์ แสนรักษ์ รร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 4. ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูทั้ง ๒๐ ท่านครับ


1 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.pmca.or.th/thai/

Back to Top